O nás

Centrum pre interkultúrny dialóg (CID) je nezisková organizácia založená v roku 2004. Jeho poslaním je podpora a šírenie povedomia o rôznych aspektoch spolužitia národov a kultúr v Slovenskej republike, Európskej únii a ďalších častiach sveta, podpora rozmanitosti a vzájomného poznávania sa a porozumenia.

Svoje ciele združenie realizuje prostredníctvom vzdelávacích, informačných, osvetových a kultúrnych aktivít posilňujúcich vzájomnú spoluprácu na národnej i medzinárodnej úrovni.

Centrum pre interkultúrny dialóg realizuje projekty financované z EÚ a iných súkromných a verejných zdrojov, pri ktorých spolupracuje s národnými i zahraničnými organizáciami a expertmi. Svoje aktivity zameriava najmä na pracovníkov tretieho sektora, škôl, samosprávy a mládež.

word_buble