Program Európa pre občanov – európske občianstvo a participácia

By | 12. decembra 2017


Program Európa pre občanov (Europe for Citizens) má tieto ciele:

  • Prispievať k chápaniu EÚ, jej histórie a rozmanitosti občanmi členských štátov,
  • Podporovať európske občianstvo a zlepšovať podmienky pre občiansku a demokratickú účasť na úrovni EÚ,
  • Pripomínať dôležité historické udalosti, spoločnú históriu a hodnoty,
  • Podporovať demokratickú účasť občanov na úrovni EÚ prostredníctvom rozvíjania vedomostí občanov o procese tvorby politiky EÚ a podporou príležitostí pre spoločenskú a medzikultúrnu angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni EÚ.

 

Program podporuje tieto aktivity:

  • Európska pamäť – zvyšovanie povedomia o významných historických udalostiach, spoločnej histórii, hodnotách a cieľoch EÚ,
  • Demokratická angažovanosť a občianska účasť – podpora demokratickej a občianskej účasti občanov na úrovni Únie,
  • Partnerstvá miest (twinning),
  • Siete miest, 
  • Projekty občianskej spoločnosti, 
  • Prevádzkové granty

PRIORITY programu na roky 2016 – 2020

Oficiálna web-stránka programu Európa pre občanov (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)

Výstupy projektu MOOC4EU podporeného programom Európa pre občanov