Vyhlasujeme súťaž pre žiakov ZUŠ “O KROK BLIŽŠIE”

By | 30. marca 2017

Centrum pre interkultúrny dialóg vyhlasuje umeleckú súťaž O krok bližšie. Súťaž je zameraná na umelecké vyjadrenie detí mladých ľudí k téme znižovania a odstraňovania sociálnej vylúčenosti. Jej cieľom je budovať povedomie, porozumenie, empatiu a toleranciu k marginalizovaným skupinám obyvateľstva a vytvárania takých postojov, ktoré znižujú prejavy extrémizmu a intolerancie a podporujú budovanie inkluzívnej spoločnosti, najmä vo vzťahu k:

– ľuďom bez domova,

– ľuďom so zdravotným postihnutím,

– ľuďom žijúcich v chudobe,

– osamelým ľuďom,

– ľuďom s iným vierovyznaním, a pod.

Súťaž má podnietiť premýšľanie a diskusiu o téme sociálnej inklúzie, ktorá musí začať u každého z nás, aby mohla byť inkluzívna celá spoločnosť. Súťažné práce môžu mať formu výtvarného diela (kresba, maľba) alebo fotografie.

Vyhlásenie výsledkov súťaže a výstava súťažných prác bude súčasťou úvodného podujatia k Týždňu sociálnej inklúzie, ktorý bude prebiehať v dňoch 19. – 25. júna 2017. Súťažné práce budú zverejnené na stránke venovanej Týždňu sociálnej inklúzie www.socialinclusion.info.

Týždeň sociálnej inklúzie sa bude konať v piatich krajinách, ktoré sú súčasťou projektu CLOSER – vo Francúzsku, Gruzínsku,  Taliansku, Španielsku a Slovensku.

Súťaž organizujeme v rámci projektu CLOSER podporenom programom ERASMUS+.